Obchodní podmínky

Úvod » Obchodní podmínky

Tento nákupní řád je závazným ustanovením internetového obchodu HÁJÍČEK interiéry a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi nakupujícím zákazníkem/odběratel (dále jen kupující) a provozovatelem internetového eshopu společností Petr Hájíček, Severní 691/1, 784 01 Litovel, IČ: 73022667, DIČ: CZ7707025315 (dále jen prodávající).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřené v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré vztahy se řídí Občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). V případě že se jedná o jiný subjekt než spotřebitel se veškeré neupravené vztahy v obchodních podmínkách řídí obchodním zákoníkem (č.513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

I. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

II. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Při výběru zboží je velice důležité zvážit jeho druh, materiál, rozměry a účel jeho použití.

Podmínkou pro naplnění platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pro objednávku jsou vyžadovány pouze informace nezbytně nutné ke spolehlivému doručení zboží.

Objednávku může kupující uskutečnit přímo v internetovém obchodě nebo emailem. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující obdrží emailem potvrzení objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považována za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

Prodávající si vyhrazuje právo na vyřizování objednávek v jeho vyhrazeném čase a to od pondělí do pátku v době od 07:00 do 15:00. Ve výjimečných případech (po domluvě) je možná expedice i mimo tuto vyhrazenou dobu.

III. Cenové podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. K ceně zboží se započítává dopravné a balné pokud není uvedeno jinak v jednotné výši a to 149 Kč bez DPH / 180 Kč s DPH (5.79 EUR bez DPH / 7 EUR s DPH).

IV. Možnosti platby

Kupující může jako formu úhrady zvolit  pouze platbu na účet. Úhradu provede kupující na účet 273185581/0300. V případě platby na účet zaplatí kupující částku uvedenou v objednávce, která je zaslána po odeslání objednávky na emailovou adresu kupujícího. Po připsání příslušné částky na účet prodejce, je zboží neprodleně expedováno spolu s daňovým dokladem.

V. Podmínky dodání

Veškeré zásilky z našeho eshopu jsou baleny s maximálním ohledem na to, aby se předešlo jakémukoliv poškození.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem předání a převzetí zboží. V případě, že zákazník obdrží zjevně poškozený balík, je povinnen:

  1. balík nepřevzít a nechat ho vrátit prodavájícímu kurýrem, který ho doručoval
  2. v případě že zákazník zjistí poškození zboží až po otevření balíku, je nutné toto poškození hlásit neprodleně prodejci nejpozději do 3 dnů od obdržení balíku, v případě pozdější reklamace na poškození při dopravě, nemusí být na takovou reklamaci brán zřetel.

Dodávky se standardně uskutečňují formou doručením zásilkovou službou TOPTRANS EU, a.s. na území České republiky a Slovenské republiky.

V případě, že kupující objednává větší množství zboží, nebo celkové množství objednaného zboží přesáhne výrobní kapacity, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.

VI. Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku maximálně do doby, než bude objednávka potvrzena operátorem a následně expedována. Po uplynutí této doby je možné provést zrušení jen ve výjmečných případech:

  • zboží není na skladech
  • nebyla provedena platba za zboží, při zvolení platby "platba předem na účet"
  • jedná se o falešnou objednávku

Kupující je vždy informován na jím zadanou emailovou adresu (případně telefonicky) o důvodu zrušení jeho objednávky a je mu nabídnuto náhradní řešení vzniklé situace.

VII. Nevyzvednutí nebo odmítnutí zboží

V případě že si kupující zboží nevyzvedne, nebo odmítne jeho převzetí, bude mu zaslána faktura na částku 180,-Kč včetně DPH za vzniklé náklady spojené s expedicí, poštovném a balném za odeslání balíku včetně částky za vyhotovení zakázky na míru. Splatnost této faktury je 14dní od jejího zaslání kupujícímu. V případě nezaplacení této částky ve stanoveném termínu je účtováno kupujícímu 0,5% penále z této částky za každý den prodlení.

Tyto poplatky budou vymáhány dle platných zákonů České republiky.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

 VIII.I Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

VIII.II Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VIII.I či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to například na adresu Petr Hájíček, Severní 691/1, 784 01 Litovel, či na adresu elektronické pošty prodávajícího hajapetr@seznam.cz. K oznámení odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář.

VIII.III V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VIII.II obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu na adresu Petr Hájíček, Severní 691/1, 784 01 Litovel.

VIII.IV V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VIII.II obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu zboží a rovněž náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží ke kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Kupující má povinnost nést náklady spojené s vrácením zboží.

VIII.V Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

VIII.VI V našem e-shopu nabízíme především zboží, které je upravené podle přání kupujícího a není tedy možné na toto zboží uplatnit nárok na odstoupení od smlouvy, mimo zboží z kategorie Motory k ovládání řetízkových rolet, kde je možné tento nárok uplatnit.

IX. Reklamační řád

Kupující je bez zbytečného odkladu po dodání zboží prohlédnout a oznámí prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu elektronickou formou. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

Při reklamaci zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal společně s reklamovaným zbožím veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Pokud jsou na zboží definovány výrobcem zboží záruční podmínky, které jdou nad rámec zákonem stanovených, popřípadě se na zboží vztahují výrobcem garantované servisní služby, je o tom kupující informován v rámci popisu konkrétního zboží.

Veškeré reklamace jsou vyřízeny ve lhůtě do 30 dnů od převzetí vadného zboží prodávajícím.

Záruční doba trvá po dobu 24 měsíců.

X. Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů.

XI. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

XII. Závěrečná ustanovení

Objednávky vytvořené mezi kupujícím a obchodem HAJÍČEK interiéry, jsou pro kupujícího závazné. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká mezi kupujícím a prodávajícím řádná kupní smlouva uzavřená za pomoci komunikace na dálku.

Nastavení souborů cookies
Používáme soubory cookie, které nám napomáhají ke správnému fungování webu, zobrazení videonávodů, zajištění bezpečnosti a také ke sledování vaší interakce s naším webem, měření konverzí a k zobrazení relevantních reklam.  více informací
Přijmout nezbytné
Přijmout vše